Elektron o‘quv majmua mualliflari haqida ma’lumot

mundarija

Tangirov X.E.

dots. Xaitov F.N.

prof. Taylaqov N.I.