TAKRORLASH

   I  BOB.         CHIZIQLI FUNKSIYA VA UNING GRAFIGI

   II  BOB.       IKKI NOMA’LUMLI IKKITA CHIZIQLI TENGLAMALAR SISTEMASI

   III  BOB.      TENGSIZLIKLAR

   IV  BOB.      KVADRAT ILDIZLAR

   V  BOB.        KVADRAT TENGLAMALAR

   VI  BOB.      TAQRIBIY HISOBLASHLAR

BOSHQA QO'SHIMCHALAR