Umumta'lim maktablari uchun Matematika dasturi bo'yicha
o'qitishning elektron vositalari

Tangirov Xurram Ergashevichning Ilmiy ishlar ro'yxati Ilmiy ishlar ro'yxati!

Илмий ишнинг номи, мавзуси ва қўлланманинг номи Нашриёт,  журнал чиққан йили ва сони, муаллифлик гувоҳномасининг рақами
1
Математика курси бўйича электрон ўқув қўлланмалар яратиш технологияси ва ундан фойдаланиш методикаси «Иқтидорли талабалар ва фан техника тараққиёти» мавзуидаги минтақавий илмий-амалий анжуман материаллар тўплами. Жиззах: ЖПИ, 2005 йил 28-29 апрел, 91-92 бет
2
Масофавий таълим учун электрон адабиётлар яратишда мультимедианинг аҳамияти  Ўзбекистон Республикаси ва Олий ўқув юртларида масофадан ўқитишни ривожлантиришнинг истиқболлари ва муаммолари Республика илмий амалий конференцияси. Фарғона: ФарПИ, 2005 йил 25-26 ноябр, 113-114 бетлар.
3
«Web - Texnologiyalar» Услубий қўлланма, Жиззах – 2005
4
Математикадан амалий машғулотларни ташкил этишда мультимедиа муҳитидан фойдаланиш “Узлуксиз таълим” илмий-услубий журнали. Тошкент, №1, 2006 йил. 9-12 бетлар.
5
Амалий дастурлар тузиш жараёнида ўқувчиларнинг ижодий қобилиятини ўстириш “Физика, математика ва информатика” илмий-услубий журнали. Тошкент, №1, 2006 йил. 67-71 бетлар.
6
Мaфкурaвий тaрбия вa axбoрoт тexнoлoгияси “Ёшлар онгига миллий истиқлол ғоясини сингдиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг вазифалари” мавзусидаги Республика илмий-назарий конференцияси. Жиззах: ЖДПИ, 2006 йил 13-14 апрел, 216-219 бетлар.
7
Умум таълим мактабларида математика ўқитишда мултимедиадан фойдаланишнинг аҳамияти “Узлуксиз таълим тизимида математика фанини ўқитишни такомиллаштириш масалалари” Республика илмий анжумани. Андижон: АнДУ, 2006 йил 28-29 апрел, 108-109 бетлар.
8
Бошланғич синф математика дарсларида  матнли масалаларни ечишда ахборот  технологияларидан фойдаланиш «Бошланғич таълимда инновацион технологиялар: муаммолар, ечимлар» мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси. Жиззах: ЖДПИ, 2006 йил 17-18 май,
9
Математика дарсларида ўқувчилар ижодий қобилиятини ўстириш Республика ёш олим ва иқтидорли талабаларнинг “Илм-закова-тимиз сенга, она-Ватан!” мавзусидаги илмий-назарий анжумани. Фарғона: ФарДУ, 2006 йил 19-20 май.  2-қисм, 148-149 бетлар.
10
«Маълумотлар базаси» Услубий қўлланма, Жиззах – 2006
11
Лаборатория машғулотларида ярим ўтказгич материаллари хусусиятларини ўрганишда ахборот технологияларидан фойдаланиш Ёш олимларнинг “Тараққиёт-2006” мавзусидаги минтақавий илмий-амалий конференцияси. Жиззах: ЖПИ, 2006 йил 8-9 июнь
12
О модификации теоремы Тихонова А.Н
для квазилинейных параболических уравнений
«ХI международная научная конференция им. акад. М.Кравчука». Украина, 2006 г. 
13
Умумий ўртa тaълим тизимидa мaтeмaтик тушунчaлaрни ўқитиш муaммoлaри, улaрни бaртaрaф этишдa кoмпьютeр вoситaсидaн фoйдaлaниш “Табиий фанларни ўқитиш муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-услубий анжумани. Жиззах: ЖДПИ, 2006 йил 29-30 ноябр.
14
Тaълим муассасалари математика дарсларини ўқитишда ахборот технологияларидан фoйдaлaниш “Табиий фанларни ўқитиш муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-услубий анжумани. Жиззах: ЖДПИ, 2006 йил 29-30 ноябр.
15
Физика фани мавзуларини ўқитишда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланишнинг аҳамияти “Физикани ўқитишнинг замонавий муаммолари”. Республика семинари. Тошкент: ЎзМУ, 2007 йил 5 май.
16
Умумтаълим мактабларининг 7- синф “Алгебра” курсида “Алгебраик ифодалар” бобини ўқитишда электрон ўқув мажмуадан фойдаланиш “Физика, математика ва информатика” илмий-услубий журнали. Тошкент, №2, 2009 йил. 35-40 бетлар.
17
Умумий ўрта таълимни ривожлантиришда мактаб математика фанлари учун электрон ўқув мажмуалар яратиш ва ундан фойдаланиш “Умумий ўрта таълимнинг назарий ва амалий муаммолари”. Республика илмий-амалий конференцияси. Тошкент: ЎзПФИТИ. 2009 йил 4-5 октябрь. 70-71 бетлар.
18
Умумий ўрта ва ўрта махсус касб-ҳунар таълимини ривожлантиришда масофавий таълимдан фойдаланиш “Умумий ўрта ва ўрта махсус касб-ҳунар таълими жараёнида фанлараро узвийликни таъминлаш муаммолари”. Республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент: ЎзПФИТИ. 2009 йил 20-21 ноябрь. 90-92 бетлар.
19
Умумтаълим мактаблари учун “Алгебра 7-синф” электрон ўқув мажмуаси Ўзбекистон Республикаси Давлат патент идораси РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2010. – № 1 (105). – Б. 170.  29.01.2010 (Гувоҳнома № DGU 01872)
20
Узлуксиз таълим сифат ва самарадорлигини оширишда электрон ўқув мажмуалардан фойдаланиш “Узлуксиз таълим сифат ва самарадорлигини оширишнинг назарий-услубий муаммолари”. Республика илмий  конференцияси материаллари. Самарқанд: СамДУ. 2010 йил 27-28 май. 54-56 бетлар.
21
“Бир номаълумли биринчи даражали тенгламалар” бобини ўқитишда электрон ўқув мажмуадан фойдаланиш “Физика, математика ва информатика” илмий-услубий журнали. Тошкент, №6, 2010 йил. 59-64 бетлар.
22
“Бирҳадлар ва кўпҳадлар” бобини ўқитишда электрон ўқув мажмуадан фойдаланиш “Физика, математика ва информатика” илмий-услубий журнали. Тошкент, №1, 2011 йил. 30-35 бетлар.
23
“Алгебра 8-синф” умумтаълим мактаблари учун электрон ўқув мажмуа Ўзбекистон Республикаси Давлат патент идораси РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2011. – № 5 (121). – Б. 184.  31.05.2011 (Гувоҳнома № DGU 02172)
24
Инсон шахсини камол топтиришда - ахборот ва ахборот воситаларининг ўрни “Ёш авлодда миллий ғурур туйғусини шакллантириш – асосий вазифамиздир” мавзусидаги республика илмий конференцияси. Илмий мақолалар тўплами. Жиззах: ЖОҲАБЮ. 2011 йил 18 май. 155-157 бетлар.
25
“Алгебра 9-синф” умумтаълим мактаблари учун электрон ўқув мажмуа Ўзбекистон Республикаси Давлат патент идораси РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2011. – № 7 (123). – Б. 158.  29.07.2011 (Гувоҳнома № DGU 02215)
26
Электрон адабиётлар узлуксиз таълим сифат ва самарадорлигини ошириш омили “Узлуксиз таълимни янги сифат босқичига кўтаришнинг ижтимоий-иқтисодий ва педагогик муаммолари. Халқаро тажриба” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференциясининг II шўъба материаллари. Тошкент: ЎзПФИТИ. 2011 йил 17-18 октябрь. 86-88 бетлар.
27
“Кўпҳадни кўпайтувчиларга ажратиш” бобини ўқитишда электрон ўқув мажмуадан фойдаланиш “Физика, математика ва информатика” илмий-услубий журнали. Тошкент, №6, 2011 йил. 42-47 бетлар.
28
Ўқувчиларнинг математик тайёргарлиги жараёнида ахборот технологияларидан фойдаланишнинг замонавий ҳолати “Ўқитувчиларнинг касбий маҳоратини оширишда инновация технологияларининг аҳамияти” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент: ЎзПФИТИ. 2012 йил 3 апрель. 307-309 бетлар.
29
Математика бўйича ташкил этиладиган дарсларда электрон ўқитиш воситаларидан мажмуавий фойдаланишга қўйиладиган талаблар “Ўқитувчиларнинг замонавий ахборот-коммуникация технологиялар бўйича компетентлиги: муаммо ва ечимлар” мавзусида Вазирлик тизимидаги олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари миқёсида илмий-амалий анжумани материаллари. II – қисм. Тошкент: ТДПУ. 2012 йил 5 апрель. 140-142 бетлар.
30
Математика бўйича электрон ўқув мажмуа компонентларини танлашга қўйиладиган педагогик талаблар “Узлуксиз таълим тизимида математика ва информатика фанларини ўқитишни такомил-лаштириш масалалари” мавзусида Республика миқёсидаги илмий-техник конференция материал-лари. Қўқон: ҚДПИ. 2012 йил 26 апрель. 73-74 бетлар.
31
Бошланғич синфларда математикани расмлар ёрдамида ўқитамиз “Бошланғич таълимнинг долзарб муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман материаллари. Андижон: АнДУ. 2012 йил 26 апрел. 54-55 бетлар.
32
Методические особенности использования электронных учебных комплексов на уроке математики в школе Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал. – Россия, Чита: – 2012. – № 5 (40). – С. 510-514.
33
Сиёсатшунослик. On-line электрон дарслик Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2012. – № 5 (133). – Б. 212.  31.05.2012 (Гувоҳнома № DGU 02465)
34
“Алгебраик касрлар” бобини ўқитишда электрон ўқув мажмуадан фойдаланиш “Физика, математика ва информатика” илмий-услубий журнали. Тошкент, №4, 2012 йил. 80-85 бетлар.
35
Математика бўйича электрон ўқитиш воситаларини яратиш ва улардан мажмуавий фойдаланиш “Узлуксиз таълим сифат ва самарадорлигини оширишнинг назарий-услубий муаммолари”. Илмий  конференция материал-лари. Самарқанд: СамДУ. 2012 йил 21-22 ноябрь. 39-41 бетлар
36
Дидактические условия использования электронных средств обучения в информационном образовательном процессе Теория и практика образования в современном мире (II): материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, ноябрь 2012 г.). – СПб.: Реноме, 2012. – С. 96-97.
37
Умумтаълим мактабларида алгебра курсини ўрганишда ўқитишнинг электрон воситаларидан фойдаланиш методикаси Қўлланма. – Тошкент: “Фан ва технология” нашриёти, 2013. – 104 бет.
38
“Бир номаълумли биринчи даражали тенгламалар” бобини ўқитишда электрон ўқув мажмуадан фойдаланиш “Жиззах давлат педагогика институти ахборотномаси” илмий-услубий журнали. Жиззах, №1, 2013 йил. 105-109 бетлар.
39
Использование электронных средств обучения при изучении курса «Алгебра» Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал. – Россия, Чита: – 2013. – № 4 (51). – С. 34-38.
40
Таълим тизимида электрон воситалардан фойдаланиш ўқитиш самарадорлигини ошириш омили сифатида “Таълим тизимида ўқитиш самарадорлигини оширишнинг назарий ва амалий асослари” мавзусидаги Республика миқёсидаги илмий-амалий конференцияси. Жиззах: ЖВПКҚТМОИ. 2013 йил 17-18 май. 121-123 бетлар.
41
Роль информационной культуры при использование электронного средства обучения Научная дискуссия: инновации в современном мире. №7 (15): сборник статей по материалам XV международной заочной научно-практической конференции. – М., Изд. «Международный центр науки и образования», 2013 г. – С. 105-109.
42
Узлуксиз таълимда фанлар бўйича ўқитишнинг электрон воситаларини яратишнинг аҳамияти “Узлуксиз таълим сифат ва самарадорлигини оширишнинг назарий-услубий муаммолари”. Илмий  конференция материал-лари. Самарқанд: СамДУ. 2013 йил 19-20 ноябрь. 95-97 бетлар.
43
Методические рекомендации использования электронных средств обучения на уроке математике в общеобразовательной школе Технологии и методики в образовании. Научно-технический журнал. – Воронеж, — 2013. – № 3. – С. 5-8.
44
Технология и методические аспекты создания электронных учебно-методических комплексов Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал. – Россия, Чита: – 2013. – № 12 (59). – С. 480-483.
45
Математика фанидан электрон ўқув қўлланма ва уни яратишнинг назарий-амалий негизлари 4-синфлар учун услубий қўлланма. Услубий қўлланма. – Тошкент, 2013. – 60 бет.
46
Геометрия дарсларида ахборот-коммуникацион технологияларидан фойдаланиш Ҳарбий олий билим юртлари ва олий ўқув муассасаларида таълим беришнинг долзарб масалалари: Республика илмий-услубий конференция материаллари. – Жиззах: “Жиззах олий ҳарбий авиация билим юрти”, 2014 йил 28 январь. 82-84 бетлар.
47
Об использование электронных средств обучения в процессе организации учебной деятельности школьников Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал. – Россия, Чита: – 2014. – № 2 (61). – С. 860-864.
48
Методическая система организации обучения математики в общеобразовательной школе с использованием информационных технологий Педагогические науки. Научно-педагогический журнал. – Москва, — 2014. – № 1. – С. 12-16.
49
«Саноқ системалари» мавзусини ахборот технологиясидан фойдаланиб ўқитиш методикаси “Олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимида аниқ ва табиий фанларнинг ўзаро алоқадорлик ва узвийлик масалалари” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман материаллари. Қарши: ҚарМИТ. 2014 йил 25-26 март. 169-171 бетлар.
50
Значение мотивации в использование электронного средства обучения по математике Научная дискуссия: инновации в современном мире. №8 (28): сборник статей по материалам XXVIII международной заочной научно-практической конференции. – М., Изд. «Международный центр науки и образования», 2014. – С. 114-119.
51
Электронные средства обучения как компонент информатизации образования Инновационные педагогические технологии: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). – Казань, 2014. – С. 335-337.
52
Алгоритмлаш ва дастурлаш тиллари фанидан амалий машғулотлар учун топшириқлар ва уларни бажариш бўйича услубий кўрсатмалар Услубий қўлланма. – Жиззах, – 2014. – 80 бет.
53
Ахборот-коммуникацион таълим муҳитида математикани ўқитишнинг назарий-услубий асослари Монография. – Tошкент: “Фан ва технология” нашриёти, – 2014. – 152 бет.
54
Технологии мультимедиа в разработке электронных средств обучения Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал. – Россия, Чита: – 2015. – № 1 (81). – С. 489-491.
55
“Математика 4-синф” электрон ўқув қўлланмаси Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2015. – № 2 (166). – Б. 151. 27.02.2015 (Гувоҳнома № DGU 02981)
56
Таълим жараёнига ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишнинг аҳамияти “Таълим-тарбия жараёнига замонавий педагогик ва ахборот-коммуникацион технологияларни жорий этиш: муаммо ва ечимлар” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Учинчи китоб. Тошкент: ЎзПФИТИ. 2015 йил 17-18 март. 18-21 бетлар.
57
Мультимедиа технологии в преподавании математики в средней школе Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал. – Россия, Чита: – 2015. – № 6 (86). – С. 694-696.
58
Ўқитувчиларни электрон ресурсларни яратиш ва улардан фойдаланишга тайёрлашнинг ўзига хос хусусиятлари “Ўрта махсус ва олий таълим тизимида фаолият кўрсатаётган педагог кадрларнинг касбий компетентлигини такомиллаштириш” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари. Бухоро: БухДУ. 2015 йил 27-март. 232-234 бетлар.
59
Олий таълим тизимида мaтeмaтик тушунчaлaрни ўргатишда замонавий ахборот технологияларидан фoйдaлaниш “Глобал олий таълим тизимида илмий тадқиқотларнинг замонавий услублари” мавзусидаги Халқаро илмий конференция материаллари. Навоий: НДПИ, 2015 йил 9-апрель. 491-494 бетлар.
60
Информатикани ўқитишнинг замонавий технологиялари “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясида ахборот-коммуникация технологияларини қўллашнинг ҳозирги замон масалалари” мавзусидаги Республика илмий-техник анжуман материаллари. Нукус: ҚДУ, ТАТУ. 2015 йил 21-апрель. 217-221 бетлар.
61
Мактаб информатика дарсларида расмлар чизишнинг аҳамияти “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясида ахборот-коммуникация технологияларини қўллашнинг ҳозирги замон масалалари” мавзусидаги Республика илмий-техник анжуман материаллари. Нукус: ҚДУ. 2015 йил 21-апрель. 308-310 бетлар.
62
Таълим сифатини оширишда видеодарсликлар яратиш ва улардан фойдаланишнинг аҳамияти “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясида ахборот-коммуникация технологияларини қўллашнинг ҳозирги замон масалалари” мавзусидаги Республика илмий-техник анжуман материаллари. Нукус: ҚДУ, ТАТУ. 2015 йил 21-апрель. 339-342 бетлар.
63
“Сонли тенгсизликлар” мавзусини ўрганишда ўқитишнинг электрон воситаларидан фойдаланиш “Математика ва уни замонавий педагогик технологиялар ёрдамида ўқитиш муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси. Навоий: НДПИ, 2015 йил 25-апрель.
64
Алгоритмлаш ва дастурлаш тиллари фанини ўқитишда интерактив тестлардан фойдаланиш “Таълим тизимида информатика ва ахборот технологиялари мутахассисларини инновацион фаолиятга тайёрлашдаги муаммо ва ечимлар” мавзусида Вазирлик миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари. Тошкент: ТДПУ, 2015 йил 4-май. 174-175 бетлар.
65
Ўқитишнинг электрон воситалари кўргазмалилигини оширишга умумий ёндошув “Таълим тизимида информатика ва ахборот технологиялари мутахассисларини инновацион фаолиятга тайёрлашдаги муаммо ва ечимлар” мавзусида Вазирлик миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари. Тошкент: ТДПУ, 2015 йил 4-май. 386-387 бетлар.
66
Таълим тизими учун ўқитишнинг электрон кўргазмали воситаларини яратиш “Радиотехника, телекоммуникация ва ахборот технологиялари: муаммолари ва келажак ривожи” мавзусидаги Халқаро илмий-техник конференцияси материаллари. Тошкент: ТАТУ, 2015 йил 21-22 май. 399-402 бетлар.
67
Ботаника. 5-синфлар учун электрон ўқув қўлланма Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2015. – № 5 (169). – Б. 306-307. 29.05.2015 (Гувоҳнома № DGU 03112)
68
Геометрия (Электрон ўқув қўлланма) Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2015. – № 5 (169). – Б. 311-312. 29.05.2015 (Гувоҳнома № DGU 03120)
69
Использование электронных средств обучения при изучении тему «Понятие функции» “Applied Sciences and technologies in the United States and Europe”: Proceedings of the 3rd International Scientific Conference (September 27, 2015). CIBUNET Publishing. New York, USA. 2015. P. 25-29.
70
Умумтаълим мактаблари учун ўқитишнинг электрон воситаларини яратиш тамойиллари “Узлуксиз таълим сифат ва самарадорлигини оширишнинг назарий-услубий муаммолари”. Илмий конференция материал-лари. Самарқанд: СамДУ. 2015 йил 24-25 ноябрь. 46-48 бетлар.
71
Одам ва унинг саломатлиги. 8-синфлар учун электрон ўқув қўлланма Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2015. – № 11 (175). – Б. 311-312. 29.05.2015 (Гувоҳнома № DGU 03353)